Behandelvormen

De geestelijke gezondheidszorg is globaal onderverdeeld in Basis GGZ en Specialistische GGZ. In de Basis GGZ gaat het om lichte tot matige, niet te complexe, problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Specialistische GGZ betreft complexe zorg waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team. Het gaat dan veelal om complexe stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de cliënt of zijn/haar omgeving, waarbij soms ook farmacotherapie aan te pas komt.

Onze therapieën

We bieden zowel diagnostiek als behandeling. De behandelaren zijn gespecialiseerd in o.a. psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, cliëntgericht therapie, oplossingsgericht  therapie,  systeem/relatietherapie, groepstherapie, traumabehandeling (EMDR/exposure), farmacotherapie, KPSP-therapie (Kortdurende Psychoanalytische Steun Psychotherapie) en e-Health.

Onderstaand kunt u de inhoud van deze behandelingen vinden.

– Psychodiagnostiek

Soms is er behoefte aan meer informatie over welke behandeling geschikt voor u zou kunnen zijn. In al deze gevallen kan psychodiagnostisch onderzoek aangevraagd worden. Het gaat dan altijd om het beantwoorden van een specifieke vraag.

Heeft u vragen over psychodiagnostiek, stel ze gerust aan uw behandelaar.

Saleem GGZ levert zorg op maat voor haar cliënten. De behandeling afstemmen op de behoeften van de patiënt is de basis van goede zorg. Wij houden rekening met de etnische, culturele en religieuze achtergrond van onze cliënten.

– Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode waarbij u in gesprek gaat met de behandelaar. Deze vorm van behandeling heeft als doel dat u beter met uw klachten, zoals extreme angstgevoelens, extreem gedrag, of depressie kunt omgaan. Of dat deze verminderen. De behandeling kan kort of langdurig zijn, afhankelijk van wat er nodig is.

– Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is gericht op het ombuigen van gedachtes, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen. Niet de gebeurtenissen, maar negatieve gevoelens zorgen ervoor dat u zich op een manier gedraagt waar u niet gelukkig van wordt. Met deze behandelvorm helpt de behandelaar u om anders naar de gebeurtenissen te kijken, zodat u bijvoorbeeld minder somber in het leven staat en positiever kunt handelen.

– Systeemtherapie

Als u met klachten loopt kan dit grote gevolgen hebben voor de mensen in uw omgeving. Bij systeemtherapie, ook wel gezins-en relatietherapie genoemd, helpt de behandelaar u en uw gezin of andere dierbare om de onderlinge relaties te versterken en om zo te voorkomen dat een gezin uit elkaar valt. Ook probeert systeemtherapie te voorkomen dat een ouder die vroeger bijvoorbeeld mishandeld is, zijn of haar kind gaat mishandelen.

– Traumabehandeling (EMDR)

Wanneer nare en schokkende beelden door uw hoofd blijven spoken en u daar veel last van heeft of u hierdoor niet goed kunt functioneren, kan EMDR-therapie u helpen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en helpt u om van uw trauma of schokkende herinnering af te komen. De behandelaar doet dit door u te vragen de schokkende gebeurtenis opnieuw te beleven en er andere gedachtes en gevoelens aan te koppelen. Hierdoor verliest de herinnering aan de gebeurtenis aan kracht en emotionele lading. EMDR helpt bij het wegnemen van angststoornissen, de gevolgen van meervoudige trauma’s, chronische pijn en een negatief zelfbeeld.

– Groepstherapie

Binnen Saleem GGZ  bieden we  groepstherapieën. In het algemeen is dit groepsaanbod onderdeel van de gehele behandeling. Met uw individuele behandelaar of intaker is het mogelijk uw wensen te  bespreken. Samen kijken we dan of deelname voor u de beste optie is. Het groepsaanbod is cultuur sensitief en sluit goed aan bij de verwachtingen en belevingen van cliënten.

– KPSP

Deze vorm van psychoanalytische behandeling richt zich op mensen die kampen met chronische of terugkerende stemmingsklachten. De therapeut onderzoekt met u welke negatieve ervaringen uit het verleden u belemmeren in uw dagelijks leven. Op deze manier krijgt u inzicht in uzelf en het herkennen van gedachten, emoties en gedrag die uw leven negatief beïnvloeden. KPSP heeft als doel uw klachten te verminderen, maar ook om uw zelfbeeld te verbeteren zodat uw stemmingsklachten afnemen.

– Farmacotherapie

Bij farmacotherapie krijgt u geneesmiddelen om uw klachten weg te nemen of te verminderen. De psychiater/arts schrijft de medicatie (geneesmiddelen) voor en tijdens de behandeling zal u hem of haar regelmatig zien om de voortgang te bespreken.

E-health

Bij Saleem GGZ kunt u ook terecht voor e-Health behandeling. Dit houdt in dat u gebruik kunt maken van online behandelprogramma’s die uw klachten helpen te verminderen. Deze programma’s kunnen u goed ondersteunen om angstklachten, depressie en slaapproblemen te verminderen. Naast de online behandeling, is het heel goed mogelijk dat u ook regelmatig therapie op onze vestiging heeft met uw vaste behandelaar.

 

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen. De zorgstandaarden en de generieke modules voor meerdere psychische stoornissen en/of somatische aandoeningen kunt u vinden op https://www.ggzstandaarden.nl.

 

Contra-indicaties

We bieden alleen ambulante behandeling. Dit houdt in dat een cliënt een keer per week of een keer per twee weken naar een van onze locaties komt. We kunnen daarom geen behandeling bieden aan cliënten met:

  • crisisgevoeligheid met indicatie voor opname, zoals bij ernstige suïcidaliteit en impulsdoorbraken
  • ernstige psychose
  • ernstige eetproblematiek
  • actuele verslavingsproblematiek
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek (cluster A, B)
  • dementie
  • een ernstige verstandelijke beperking